Svenska Jästfabriks AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Stockholms Aktiejästbolag bildades 1856 och de första lokalerna förlades till Liljeholmen. Mellan 1870 och 1884 låg fabriken vid Norra Humlegårdsgatan och flyttades därefter till Kräftriket vid Brunnsviken. Samtidigt ombildades företaget och gavs namnet Stockholms Norra Jästaktiebolag. Vid Kräftriket var en expansion av flera skäl inte möjlig, varför man 1889 inköpte Sollentunaholms gård vid Norrviken. Här fanns tack vare Stockholmsåsen riklig tillgång på rent grundvatten. Ur kommunikationssynpunkt var också närheten till norra stambanan utmärkt. Själva fabriksanläggningen började uppföras 1892 och invigdes i maj 1893. 1919 bildades Svenska Jästfabriks AB genom sammanslagning av flera av landets jästfabriker. Idag är Rotebrofabriken Sveriges enda kvarvarande jästfabrik. Nya industrilokaler har uppförts under 1960- och 70-talen och idag finns bara någon enstaka ursprunglig byggnad kvar.

Verksamhet aktiv: 1919 - efter 1999

Anläggningar:
Namn: Svenska jästfabriken
Kommun: Sollentuna

Källor, tryckta:
Bratt, P och Källman, R. Kulturminnesvårdsprogram för Sollentuna kommun. Stockholm 1983.

Gustafsson, C; Svanberg, O; Källman, R & Bratt, P. Sollentuna - igår och i morgon - program för kulturmiljövård. 1993.Tillbaka