Broby tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Startade troligen verksamheten i samband med att Roslagsbanan invigdes 1885. Tillverkade vid sekelskiftet 1900 främst murtegel, 0.5 miljoner sten. Men även taktegel tillverkades. På 1920 talet togs tegelbruket över av AB Mälardalens Tegelbruk. Produktionen lades då om till porösa mellanväggsplattor, dessa transporterade på järnväg till Stockholm.

Verksamhet aktiv: fore 1885 - 1967

Anläggningar:
Namn: Broby tegelbruk
Kommun: Vallentuna
Nuvarande funktion: Vissa byggnader kvar?

Historisk beskrivning av anläggningen:

Vid Broby låg det sedan 1967 nedlagda Broby tegelbruk som tidigare var Kårsta socken största arbetsplats med 20-30 anställda. Hela ugnsbyggnaden, huvudsakligen i trä i tre våningar som troligen uppfördes på 1930- eller 1940-talet brann nyligen ned. Några välbevarade bostadshus från slutet av 1800-talet finns dock i behåll. Tegelbruket startades troligen i samband med att Roslagsbanan som passerar strax intill öppnades 1885. Ett omfattande lertag nordöst om anläggningen kompletterar industrimiljön.


Källor, tryckta:
Dyhlén-Täckman, Ingrid. Kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna kommun - kulturhistoriskt värdefulla områden. Stockholm 1986

Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka