Länkar

Här kan du hitta länkar till digitaliserat material om Stockholms stad och län. Länkarna är uppdelade efter ämne, vissa webbsidor kan finnas med under flera rubriker. Visa länkarna uppdelade efter kommun.

Historiska museets föremål

Sök bland Historiska museets föremål. Det finns just nu ca 315 000 föremål i databasen det är ca 6 % av museets det beräknade antalet föremål. Databasen uppdateras fortlöpande.


Ätte- och vapendatabas

I ätte- och vapendatabasen finns Riddarhusets nu levande ätter (663 ätter). Ätterna presenteras i sin helhet i Adelskalendern.


Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd)

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Här ingår såväl akademisk historieskrivning som amatörforskning från drygt två sekler. SHBd är den mest omfattande bibliografin över svensk historia.


Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning

Centrum för Näringslivshistoria tillgängliggör nu digitalt, på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning, några serier i arkivet i sin helhet. Serierna har valts ut med hänsyn till intresse för främst bebyggelsehistorisk forskning. Serierna är mycket intressanta även för t ex kulturgeografisk och ekonomhistorisk forskning samt hembygds- och släktforskning.


Statistiska Centralbyrån - SCB

SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.