Riksintressen

Erstavik_LX99-0217
Erstavik, Nacka

"Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Riksintressena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m."

Här kan du hitta länets alla riksintressen, välj i menyn till vänster.

Texterna och kartan kommer från Riksantikvarieämbetets "Revidering av värdetexter för områden i Stockholms län som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 2 kap 6 § lag om hushållning med naturresurser m.m. (NRL)", beslut från 1997-08-18 (urspr beslut 1987). Flygbilderna är tagna av Riksantikvarieämbetets fotograf Jan Norrman.

Riksantikvarieämbetet har en omfattande presentation av landets riksintressen på sin webbplats.