Riksintresse

Skålhamravägen

Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling, med den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap.

Kommun: Upplands Väsby

Uttryck för riksintresset: Järnålderslämningar i form av bl.a. äldre vägsträckningar, många runstenar, stensträngssystem och gravfält i anslutning till byar och gårdar. De västra partierna, i anslutning till vattenleden mot Uppsala, har övervägande skogsbygdskaraktär med småskaligt odlingslandskap och i de högre landskapspartierna även lämningar från bronsålder och äldre järnålder. Hammarby kyrka som bevarar den enkla medeltida Upplandskyrkans karaktär genom avsaknaden av fönster på norra sidan. Herrgårdarna med tillhörande byggnader, det omgivande öppna odlingslandskapet och alléer. Stora Väsby är en av landets främsta rokokoanläggningar, med bevarad barockträdgård. (Miljön berör även Sigtuna, Sollentuna, Täby, och Vallentuna kommuner.)

Ingår: Löwenströmska sjukhuset vars äldsta delar är från 1809 och har sin upprinnelse i familjen Ankarströms donation till svenska staten för mordet på Gustav III 1794. Gamla apoteket i Hammarby med plats i den svenska kriminalhistorien.

Källa: RAÄ 97