Riksintresse

Antuna

Herrgårdslandskap som speglar 1800-talets storgodsbildningar i Stockholmstrakten med rationella storjordbruk och sammanslagna gårdar. Området har anknytning till C J L Almquist och S Curman.

Kommun: Upplands Väsby

Uttryck för riksintresset: Den 1881 som herrgård uppförda huvudbyggnaden med ombyggnader 1918, park, allé, grindstuga och den komplexa gårdsmiljön med ekonomibyggnader, smedja, kvarn och såg samt statarbostäder och skola. Det av storgodsdriften präglade landskapet med stora sammanhängande åkermarker. Andra till godskomplexet hörande gårdar samt lämningar av tidigare byar.

Ingår: Järnåldersgravfält och runstenar. Det gamla korporalstorpet Agneslund.

Källa: RAÄ 97