Riksintresse

Skålhamravägen

Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex järnålders-bygd och dess fortsatta utveckling, med den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap.

Kommun: Vallentuna

Uttryck för riksintresset: Skålhamravägen och andra äldre vägsträckningar, många runstenar, stensträngssystem och gravfält i anslutning till byar och gårdar. I denna del av området splittras åkermarken av en mängd skogsklädda moränhöjder. Bebyggelsen i byar och på gårdar, bl.a. byn Näle. Herrgårdarna, bl.a. rokokoanläggningen Lindö säteri, med tillhörande byggnader, parkanläggningar, alléer, torp och det storskaliga, av godsdriften präglade landskapet. (Miljön berör även Sigtuna, Sollentuna, Täby och Upplands Väsby kommuner.)

Källa: RAÄ 97