Riksintresse

Markim - Orkesta

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet och kyrkor, bebyggelsestruktur och odlingslandskap som speglar utvecklingen i en utpräglad bondbygd från den äldre järnåldern till idag.

Kommun: Vallentuna

Uttryck för riksintresset: Många och ovanligt stora gravfält från järnåldern, husgrundsterrasser, forntida odlingsspår och vägsträckningar samt ett stort antal runristningar. Husby och Vaxtuna som utgör äldre centrala enheter med anknytning till kungamakten. De romanska kyrkorna i Markim och Orkesta från 1200- respektive 1100-talen. Det öppna odlingslandskapet med ensamgårdar och små byar som huvudsakligen bevarar en karaktär från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det ålderdomliga vägnätet.

Källa: RAÄ 97