Riksintresse

Frösunda

Dalgångsbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet och kyrkomiljö som speglar en för Uppland typisk senmedeltida landskyrka i anslutning till den under forntiden viktiga Långhundraleden.

Kommun: Vallentuna

Uttryck för riksintresset: Kyrkan från 1400-talets mitt. Den omgivande öppna odlingsbygden med äldre vägsträckningar, fornlämningar som uttrycker en kontinuitet från järnåldern till dagens agrara bebyggelse. Ett flertal gårdar med välbevarade 1800-talsmiljöer.

Ingår: Frösunda järnvägsstation från Rimbobanans tillkomst 1885 och Bergs herrgård från 1870-talet.

Källa: RAÄ 97