Riksintresse

Vada - Össeby-Garn

Dalgångsbygd utmed den under forntiden och medeltiden viktiga Långhundraleden, vilken i det rika fornlämningsbeståndet, vägsystem, medeltidskyrkor, herrgårdar och bebyggelsestruktur speglar utvecklingen sedan övergången bronsålder-äldre järnålder. Ett maktcentrum vid Vada dominerat av stormän.

Kommun: Vallentuna

Uttryck för riksintresset: Den tidigare vattenledens sträckning med vad som möjligen är rester av en medeltida borganlägging på Toftesta holme. Det äldre vägsystemet kring vilket bebyggelsen i form av ensamgårdar, små byar och mindre herrgårdar till största delen är lokaliserad. Vada kyrka i mötet mellan tre häraden, med stort yngre järnåldersgravfält med tre imponerande storhögar, Husa, troligen en tidigmedeltida kungsgård, samt till sockencentrumet hörande byggnader som boställen och skola. Dalgången kring den på 1800-talet utdikade Angarnssjöängen, med bronsåldersmiljöer samt rika järnålderslämningar. Össeby-Garnsbygden, som av gravfälten att döma etablerades under järnåldern och där de två medeltida socknarna 1838 slogs samman. Garns medeltidskyrka, Össeby kyrkoruin samt den medeltida sätesgården Hakunge med huvudbyggnad i italiensk villastil från en ombyggnad på 1860-talet samt många dagsverkstorp. Till områdets många herrgårdar, som framför allt är från 1700-talet, hör i övrigt Stora Benhamra, Klingboda, Hacksta, Lingsberg, Olshamra och Kusta.

Källa: RAÄ 97