Riksintresse

Harö

Skärgårdsmiljö med den stora byn Harö och tillhörande marker som visar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser med det sammansatta näringsfånget baserat på jordbruk, fiske och jakt samt hur bosättningsmönstret anpassats till de förutsättningar som landhöjningen och jordbruksreformer gav.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Det äldre byläget med vad som troligen är medeltida husgrunder samt rester av ett äldre kulturlandskap. Bykärnan i den stora, flyttade Harö by och gårdar som flyttades ut till lägen utefter öns stränder i samband med laga skiftet vid 1800-talets mitt. Odlingslandskapet med för skärgården karaktäristiska terränganpassade, flikiga åkrar och betesmarker. Bryggor, hamnplatser och båthus m.m. som visar på fiskets och sjöfartens betydelse.

Källa: RAÄ 97