Riksintresse

Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö - Hjälmö

Skärgårdsmiljö som visar den mångsidiga ekonomi som uppstått som en följd av mellanskärgårdens speciella topografiska förutsättningar, samt de bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta skapat alltsedan medeltiden.

Kommun: Värmdö

Uttryck för riksintresset: Skärgårdsbyar med karaktäristiska lägen vid hamnplatser såsom Svartsö, Träskö och Hjälmö. Det småbrutna odlingslandskapet, avsöndrade gårdar, torp samt ängs- och betesholmar som uttryck för huvudnäringen jordbruket. Bebyggelse och anläggningar som hör samman med fiske, sjöfart och andra binäringar. Hit hör det tegelbruk som anlades på Stora Hästnacken omkring 1730. Skola och missionshus från slutet av 1800-talet. De många sommarvillorna och fritidshusen som började uppföras vid tiden kring sekelskiftet 1900. (Miljön berör även Österåkers kommun.)

Källa: RAÄ 97