Riksintresse

Munsö

Rundkyrkan från 1100-talet med dess funk-tion som försvarsanläggning samt kring-liggande storgods med anor och rötter i yngre järnåldern som visar platsens centrala betydelse under tidig medeltid. Sockencentrum som genom sina många byggnader för olika funktioner speglar 1800-talets jordbrukssamhälle.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: Munsö kyrka med prästgård, klockarboställe, fattigstuga, skola och handelsbod. Bona, som troligen etablerades under yngre järnåldern, och Norrby herrgård med komplex gårdsbild. De av godsdriften präglade markerna med arrendegårdar som tidigare varit torp under Bona. Äldre vägsträckningar och inslag av ängsmarker, hassellundar och ädellövskog.

Källa: RAÄ 97