Riksintresse

Färentuna - Hilleshög

Centralbygder med rötter i yngre järnåldern, som speglar det gamla jordbrukssamhället med socknen som gemenskap och kyrkan i centrum.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: Komplex fornlämningsbild med gravfält kopplade till byarna och storhögar till sockencentra. Sammanhållna sockencentra kring Färentuna östtornskyrka från 1100-talet och Hilleshögs 1100-talskyrka som ligger invid en stormansgård från järnåldern. Fattig-stugan i Högby. Ett system av gamla vägar. Byar och gårdar som framför allt ligger på de mindre moränhöjderna ute i åkermarken. Den mindre herrgården Hillersjö gård.

Källa: RAÄ 97