Riksintresse

Sånga - Svartsjö

A) Svartsjö kungliga slottsmiljö med anor sedan järnåldern och lämningar av Gustav Vasas renässansborg. Den nuvarande anläggningen från 1700-talet, genom vilken en rokokoarkitektur med franska förebilder introducerades i Sverige och som kom att bli stilbildande för herrgårdsbyggandet i landet. B) Sånga sockencentrum med omgivande odlingslandskap och samlade bymiljöer i karaktäristiska lägen med kontinuitet sedan järnåldern.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: A) Svartsjö slott med det centrala partiet uppfört 1735-39 efter ritningar av C Hårleman och tillbyggda, raka flyglar av C F Adelcrantz från 1770-talet. Den stora parken med delar av barockträdgården från 1630-talet och lämningarna av 1500-talsborgen. Till slottet och jordbruksverksamheten hörande byggnader och anläggningar, med torpmiljöer som legat under Svartsjö. Alléer och det av godsdriften präglade landskapet. Olika byggnader och anläggningar som hör samman med verksamheten under fängelsetiden från 1891 och framåt, som personalbostäder, lantbruksbyggnader och stenbrottet. Kungsgården som i bebyggelsen huvudsakligen präglas av det tidiga 1900-talet. B) Flera yngre järnåldersgravfält, bla ett med en storhög. Sånga kyrka med äldsta delar från 1100-talet, prästgården, kyrkskolan med separata småskole- och folkskolebyggnader från 1800-talets slut. De täta bymiljöerna Sundby och Sockarby på impediment i odlingslandskapet, den första med en stolpkvarn från 1700-talet. Äldre vägsträckningar och ett med runstenar utmärkt brolagt vadställe.

Källa: RAÄ 97