Riksintresse

Skå

A) Skå sockencentrum med rötter i yngre järnålder och flera generationers skolbyggnader som visar landsbygdsskolornas utveckling från folkskolestadgans tillkomst fram till idag. B) Institutionsmiljö med Skå-Edeby barnby från 1947, präglad av nya, epokgörande behandlingsmetoder, där helhetsmiljön för barnen varit en viktig utgångspunkt och som har fått stor socialhistorisk betydelse.

Kommun: Ekerö

Uttryck för riksintresset: A) Om bygdens centrala betydelse under yngre järnålder och tidig medeltid vittnar bl.a. Tunagravfältet med en av socknens storhögar och Skå kyrka med äldsta delar från 1100-talet. Kyrkskolan med fyra olika byggnader från skilda tider, en av dem tidigare även klockarboställe, och lärarbostad. Det omgivande flacka slättlandskapet. B) Den ursprungliga herrgårdsanläggningen från sekelskiftet 1800, förläggningshus, skola, personalbostäder och den yttre miljön som skapats runt detta.

Källa: RAÄ 97