Riksintresse

Grödinge

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, smala uppodlade sprick-dalar, präglade av mindre herrgårdar, och med stor fornlämningsrikedom i de dominerande landskapspartierna.

Kommun: Botkyrka

Uttryck för riksintresset: Stenåldersboplatser från främst yngre stenåldern. Lämningar från bronsåldern. Om-fattande järnålderslämningar i form av talrika varierade gravfält och flera fornborgar. Grödinge 1100-talskyrka. Flera avhysta bytomter. En rad mindre herrgårdsanläggningar, vilka huvudsakligen representerar 1700- och 1800-talen. Iselsta ålderdomligt sammanhållna klungby, handelssamhället Rosenhill och Norrga kvarnmiljö. Äldre vägsträckningar och öppna odlingsmarker.

Källa: RAÄ 97