Riksintresse

Kymmendö

Skärgårdsmiljö med hemman och kulturlandskap, som visar skärgårdsbefolkningens traditionellt mångsidiga försörjning och som utgjort förebilden för Strindbergs Hemsöborna och andra litterära och konstnärliga skildringar.

Kommun: Haninge

Uttryck för riksintresset: Boningshus från flera generationer och ett flertal ekonomibyggnader och bodar samt Strindbergs skrivarstuga. Det omväxlande kulturlandskapet med öppen odlingsmark, ängs- och hagmark samt bergiga och skogbevuxna landskapspartier. Bryggor och anläggningar som visar fiskets och sjöfartens betydelse. Äldre vägsträckningar.

Källa: RAÄ 97