Riksintresse

Tyresö slott

Slottsmiljö av tidigmedeltida ursprung som speglar levnadsförhållandena för de högsta samhällsskikten under 1600- och 1700-talen och tiden kring sekelskiftet 1900 samt den komplexa verksamheten inom ett av Stockholmsregionens största och äldsta gods-komplex. Slottet med omgivningar har skapat förutsättningarna för framväxten av Tyresö socken och kommun.

Kommun: Tyresö

Uttryck för riksintresset: Slottsbyggnaden från 1630-talet, med förändringar på 1770-talet och med återskapad 1600-talskaraktär vid restaureringen på 1890-talet. Rester av det medeltida stenhuset. Parken med inslag av barockanläggning men med huvudsaklig karaktär av engelsk park, anlagd på 1790-talet och troligen F. M. Pipers förstlingsverk. Den 1641 av slottsherren uppförda kyrkan strax nordväst om slottet. Mångfalden av tillhörande byggnader och anläggningar som stall, magasin, smedja, personalbostäder och handelsträdgård. Lämningar av industriella verksamheter utmed Tyresöån alltsedan 1600-talets slut. Torp och sommarhus, som den s.k. Prinsvillan.

Källa: RAÄ 97