Riksintresse

Håtuna - Håbo-Tibble

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.

Kommun: Upplands-Bro

Uttryck för riksintresset: Bronsåldersrösen i områdets södra del och ett tiotal järnåldersgravfält som vittnar om den äldsta bosättningen. Särskilt märkligt är fornlämningskomplexet "Fornsigtuna" vid Signhildsberg med stor husgrund efter halliknande byggnad, flera husgrundsterrasser och den mäktiga Signhilds kulle, troligen en kungsgård med hamn-, marknads- och samlingsplats som etablerats redan vid slutet av äldre järnåldern. Herrgårdarna Håtunaholm, Signhildsberg och Aske gård med ekonomibyggnader, parkanläggningar, alléer, torp och arbetarboställen samt det av godsdriften präglade landskapet. Gårdar och byar karaktärsitiskt placerade på moränbackar. Tjusta by med fyra generationer skolbyggnader och andra byggnader för bl.a. handel och hantverk. Håtuna och Håbo-Tibble 1200-talskyrkor.

Källa: RAÄ 97