Riksintresse

Skålhamravägen

Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex järnålders-bygd och dess fortsatta utveckling, med den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap.

Kommun: Täby

Uttryck för riksintresset: Skålhamravägen, Frestavägen och andra äldre vägsträckningar, många runstenar, bl.a vid "Broby gata", stensträngssystem och gravfält i anslutning till byar och gårdar. Det öppna odlingslandskapet och bebyggelsen i byar och på gårdar, men också partier med mer småbrutet landskap. En del stora gårdar, bl.a. Hagby, med av storjordbruket präglat landskap. (Miljön berör även Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner.)

Källa: RAÄ 97