Riksintresse

Skålhamravägen

Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex järnålders-bygd och dess fortsatta utveckling, genom den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens agrarlandskap.

Kommun: Sollentuna

Uttryck för riksintresset: Sollentunadelen representerar i fornlämningsbilden framför allt områdets äldre skeden samt en mer småskalig odling i utkanterna av det större området som till största delen ligger i angränsande kommuner. Fornlämningarna, i form av bl.a. rösen, fossil åkermark, vägsträckningar, runstenar, stensträngssystem och gravfält i anslutning till byar och gårdar, visar på en bosättning under bronsålder och äldre järnålder. Torpbebyggelse och odlingsmarker som inramar det öppna odlingslandskapet med många stora gårdar i de centrala delarna av området. (Miljön berör även Sigtuna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner.)

Källa: RAÄ 97