Riksintresse

Gröndal

A) Bostadsområde i norra Gröndal med stora självbyggda s.k. hyresvillor som speglar en för 1900-talets början tidstypisk arbetarbebyggelse, direkt betingad av industrisamhällets framväxt. B) Bostadsområde i centrala Gröndal, uppfört 1944-52, som med sina epokgörande nya bostadstyper och husformer blivit en viktig förebild för svenskt och internationellt bostadsbyggande under efterkrigstiden.

Kommun: Stockholm

Uttryck för riksintresset: A) Stora, individuellt formade flerfamiljsvillor med i stadsbilden dominerande läge, på lummiga tomter med uthusbyggnader, trädgårdsland och fruktträd. Tillkomna efter att Gröndals tomt- och byggnads AB 1898 hade köpt in Gröndals gård och styckat marken för att arbetare och hantverkare vid Liljeholmens industrisamhälle skulle kunna bygga bostader här. B) Grupper av stjärnhus, dels sammankopplade, dels friliggande, uppförda 1944-46. Ett långt terrasshus och ett punkthus från åren 1946-52 uppförda efter ritningar av dåtidens namnkunniga arkitekter. Gestaltningsmässiga värden och planlösningar. Gårdar och omgivande grönska, trafikseparering.

Källa: RAÄ 97