Riksintresse

Olovslund

Egnahemsmiljö från 1920-talets slut, som utgör ett av de första exemplen på den kommunala bostadspolitiken, som gick ut på att skapa "småstugeområden" med själv-byggda hus för arbetare. En föregångare och förebild för många områden av likartad typ inom och utom landet.

Kommun: Stockholm

Uttryck för riksintresset: Planeringen med central park, enhetliga tomter, husens placering och sammanhållen gatumiljö. Husens enhetliga och tidstypiska utformning.

Källa: RAÄ 97