Riksintresse

Vårdinge

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som framför allt speglar bronsålderns bosättningar utmed den dåvarande havsviken vid Edesta, men också järnålderns centralbygd något längre norrut, i området kring det medeltida sockencentrumet. Kulturlandskapet med kontinuitet sedan förhistorisk tid och dominerande säterier från 1500- och 1600-talen.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Bronsålderslämningar på bergskrönen i form av ensamliggande rösen och stensättningar, nedanför skärvstenshögar och skålgropsförekomster. Flera stora järnåldersgravfält, bl.a. ett vid kyrkan, vilken ursprungligen uppfördes vid 1100-talets slut. Till socken-centrumet hör klockargård och skola medan prästgården ligger längre söderut. Det öppna slättlandskapet mot sjön Sillen samt mer småbrutna landskapspartier. Säterierna Hjortsberga och Edesta och det senare bildade godset Nådhammar med tillhörande anläggningar och av godsdriften präglade landskap. Gårdar och torp från framför allt 1800-talet och ett flertal småbruks- och egnahemsfastigheter som vid 1900-talets början avstyckades från Hjortsberga.

Källa: RAÄ 97