Riksintresse

Ytterenhörna

Odlingslandskap som i det rika fornlämningsbeståndet, ålderdomliga byar, äldre vägsystem och Ytterenhörna medeltidskyrka speglar jordbrukets förutsättningar och utveckling alltsedan bronsåldern i ett typiskt södermanlänskt sprickdalslandskap.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Samlat bronsålderskomplex med rösen och skärvstenshögar samt stora järnåldersgravfält med bla stor skeppssättning vid Åsa samt två fornborgar. Täta, ålderdomliga byar i höjdlägen. Odlingsmarker i dalgångarna, äldre vägsträckningar. Ytterenhörna kyrka med delar från 1100-talet.

Källa: RAÄ 97