Riksintresse

Brandalsund

Farledsmiljö med lång bruknings- och bosättningskontinuitet där det försvarsstrategiska läget vid inloppet till nuvarande Södertälje och Mälaren speglas av fornborgar, en medeltida borganläggning och Brandalssunds säteri med vidsträckta ägor.

Kommun: Södertälje

Uttryck för riksintresset: Två fornborgar på farledens västra sida (ytterligare en ligger på östra sidan). Rester av den medeltida Trindborgen med förstärkningar från 1700- och 1800-talen. Boplats-lämningar från yngsta stenålder och bronsålder. Rösen. Brandalsunds säteri med huvudbyggnad som bär det tidiga 1900-talets prägel, tillhörande ekonomibyggnader, arbetarbostäder, alléer och vidsträckta odlingslandskap. (Miljön berör även Botkyrka kommun.)

Källa: RAÄ 97