Riksintresse

Solna

A) Sockencentrum för den stora Solna socken, som ursprungligen innefattade hela nuvarande Stockholms innerstad, framför allt präglat av 1100-talets rundkyrka med senare tillbyggnader och tillhörande bebyggelse från främst 1700-talet. B) Haga - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora parkanläggningar med nära vattenkontakt, som i sin utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den gustavianska epoken och 1800-talets första hälft. Miljöerna har ett nära samband med ett större område dominerat av kungarna och staten. C) Norra begravningsplatsen, invigd 1827, som i planering och anläggningar visar begravningsväsendets historia i Sverige under 1800-talet.

Kommun: Solna

Uttryck för riksintresset: A) Rundkyrkan och andra till sockencentrumet hörande anläggningar som prästboställen och arrendatorsbostad B) Ulriksdals 1600-talsslott med barockträdgård och engelsk park, tillhörande byggnader samt kapell och andra tillskott från 1800-talets senare del. Haga med lämningar av Gamla Haga och andra spår från tiden före Gustav III:s inköp av området, den engelska parken med utblickar mot det omgivande landskapet samt tillhörande byggnader och anläggningar från Gustav III:s tid, Haga slott från 1800-talets början och olika boställen från 1800-talets senare del. Fd tingshus.. C) Planmönstret med huvudsakligen en terränganpassad, friare karaktär men också mer rätlinjiga inslag. Gravkapell och dominerande gravvårdar, gjutjärnsstaket. Kvarter av olika karaktär. Sveriges första krematorium och urngravar. (Delar av området utgör Nationalstadspark enligt NRL 3 kap 7 §.)

Ingår: A) Falkenerarboställe som ursprungligen hörde till Karlbergs slott. Radhusområde från 1940-talet för anställda vid Karolinska sjukhuset. B) Haga tingshus från 1907 och Stallmästargården som är Stockholmstraktens äldsta utvärdshus från 1652 och som har anor som stallmästarboställe under Karlberg på 1630-talet.

Källa: RAÄ 97