Riksintresse

Bygge och Bo

Utställningsområde som planerades och uppfördes till Stockholms byggnadsingenjörers utställning "Bygge och Bo" 1925 och som i planering och i villabebyggelsens enhetliga utformning visar 1920-talsklassicismen i en glest bebyggd förortsmiljö.

Kommun: Lidingö

Uttryck för riksintresset: Planmönstret med de symmetriskt placerade husen utmed bostadsgatan och den trädplanterade platsbildningen. Byggnadernas utformning och närmiljö med förgårdar, plank och bakomliggande trädgårdar.

Källa: RAÄ 97