Riksintresse

Grönstakolonin

Sommarnöjesmiljö med sportstugor, anlagd av Föreningen Stockholms Koloniträd-gårdar 1910, som med sina små tidstypiska stugor för fritidsboende i lantlig miljö, på avstånd från storstaden, utgjort en förebild för senare sommarstugeområden av mer folklig karaktär.

Kommun: Lidingö

Uttryck för riksintresset: Planeringen med den smala, slingrande vägen, brygga, tomter och växtlighet samt bebyggelsen med ett tiotal stugor i nationalromantisk träpanelarkitektur, vilka var avsedda att kunna användas även under den kalla årstiden.

Ingår: Prästgården, på vilkens mark kolonin anlades, med dels en äldre prästgård från 1820-talet, dels en prästgård som är samtida med kolonin. "Täcka udden" med bostadshus och Sveriges första flyghangar som också de speglar träbyggandet under 1900-talets första decennier.

Källa: RAÄ 97