Riksintresse

Ängsö nationalpark

Skärgårdsmiljö som i odlingslandskap och växtlighet speglar skärgårdsjordbrukets utveckling, med småöar som först nyttjades för foderfångst och bete och som genom landhöjningen växte ihop och senare togs i anspråk för odling och permanent bosättning. Landets första nationalpark 1909 med syftet att skydda den kulturpräglade floran på en östsvensk skärgårdsö.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Hävdade marker för slåtter, bete och odling samt skogspartier brukade på traditionellt vis. Spridda gårdar.

Källa: RAÄ 97