Riksintresse

Barnens ö

Institutionsmiljö med skollovskolonier av socialhistoriskt intresse, huvudsakligen utbyggda på 1910- och 1920-talen, som speglar strävan att ge mindre bemedlade stadsbarn möjlighet att tillbringa några sommarveckor i skärgården.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Bebyggelsemönstret som tog sin utgångspunkt i befintliga äldre byggnader och kraftigt byggdes ut med förläggningsbyggnader och annan bebyggelse som i sin utformning speglar det tidiga 1900-talet. Trädgårdsanläggningar, gångstigar och anläggningar för bad och sport.

Källa: RAÄ 97