Riksintresse

Skederid - Husby-Sjuhundra

Dalgångsbygd utmed forntida vattenled, präglad av ett förhistoriskt bosättningsmönster med rötter i bronsåldern samt Finsta med minnen från den heliga Birgitta.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Rik fornlämningsbild med bl.a. bronsålderslämningar, hålvägar, järnåldersgravfält intill de nuvarande byarna och många runstenar. Den öppna odlingsmarken i dalbottnen, äldre vägnät, bylägen och sammanhållna bymiljöer som Husby och Torslunda. Skederids och Husby Sjuhundra medeltidskyrkor, vilka troligen uppförts som gårdskyrkor till den medeltida sätesgården Finsta respektive kungsgården Husby. Finsta herrgård med Birgittaminnen, bla den bönegrotta som satts i samband med hennes första uppenbarelser, och huvudbyggnad från 1730-talet, på vad som troligen är rester av en medeltida källare.

Ingår: Nedre Finsta samhälle, som utvecklades till en mindre centralort efter järnvägens anläggande vid 1800-talets slut, med många sekelskifteshus och industriella verksamheter som tegelbruk, sulfitfabrik och bryggeri.

Källa: RAÄ 97