Riksintresse

Estuna - Lohärad

Fullåkersbygd på moränlera, vilket givit byarna karaktäristiska lägen i landskapet, med sedan 1600-talet oförändrade bytomter, och med rikt fornlämningsbestånd som vittnar om bebyggelsekontinuitet alltsedan järnåldern, samt medeltida sockencentra och några mindre herrgårdar som visar levnadsbetingelserna för de lägre skikten av ståndspersoner under frihetstiden.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Järnåldersgravfält och odlingsterrasser. Lohärads och Estuna 1200-talskyrkor med boställen, skolor och andra byggnader som hör till ett sockencentrum. Det öppna odlingslandskapet med bybebyggelsen som i många fall är geometriskt reglerad och ligger i anslutning till den gamla landsvägen. Svanberga gästgiveri med tradition sedan 1600-talet. Inslag av mindre herrgårdar som Norra Malma och Stjärnholm.

Källa: RAÄ 97