Riksintresse

Kristineholm

Odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, bymiljö samt mindre herrgårdsmiljö från 1700-talet

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Bronsålderns gravrösen och stensättningar samlade kring den forntida havsviken samt stora järnåldersgravfält och en fornborg visar på en tät bosättning under bronsåldern och järnåldern. Den stora Sättra by med tät bebyggelse, omgivande öppna odlingsmarker och skog. Kristineholms lilla rokokoherrgård med trädgård, ekonomibyggnader och omgivande jordbruks- och skogsmarker med alléer, statarbostäder, många torp samt skola och lämningar av en såg, en ångkvarn och järnväg.

Källa: RAÄ 97