Riksintresse

Norsjön

Mellanbygd runt Norsjön med herrgård och byar samt betesmarker och åkrar, som till stor del tillkommit genom sjösänkning och utdikning.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Det för mellanbygden typiska småbrutna odlingslandskapet med resultaten av sjösänkningsföretagen i form av ny åkermark, avvattningsdiken och -kanalen vid Norsjön. Äldre vägsträckningar och sammanhållna bymiljöer som Gryta, Övre Söderby och Nedre Söderby med bebyggelse, hägnader, åker- och hagmark. Nors herrgård med prägel av det tidiga 1800-talet, ekonomibyggnader, allé och omgivande parklandskap samt skola och fattighus. Nors krog och lastageplats.

Källa: RAÄ 97