Riksintresse

Vagnåla

Fornlämningsmiljö som speglar bronsålderns bosättningar i det dåtida skärgårdslandskapet.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Täta koncentrationer av fornlämningar vid Vagnåla, Tomasbol och Långbro, utmed bronsålderns havsvikar och sund (20 meter över dagens havsnivå), i form av ensamliggande rösen och stensättningar, boplats- och odlingslämningar. En kontinuitet finns in i äldre järnålder, men därefter sker ett bebyggelseavbrott. Avskildheten från senare bebyggelse.

Källa: RAÄ 97