Riksintresse

Edsbro

Bruksmiljö grundad 1686, som visar lokaliseringsfaktorer, rumslig organisation, social skiktning och arbetsorganisation för den tidiga järnindustrin.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Läget vid vattenkraften, sjötransporterna och med god tillgång på skog. Bebyggelsemönstret med bruksgata kantad av arbetarbostäder med tillhörande uthus och med inspektorsbostaden på lite avstånd. Närheten mellan produktionsenheterna och bostäderna. Lämningar av olika till verksamheten hörande byggnader och anläggningar som masugn, rostugn och blåsmaskinhus, vilka också vittnar om tekniska innovationer som provades under 1800-talets senare hälft. Hamnen med magasin.

Ingår: Edsbro medeltida kyrka.

Källa: RAÄ 97