Riksintresse

Söderby-Karl

Fornlämningsmiljö i dalgångsbygd utmed en forntida vattenled som speglar en bebyggelsekontinuitet från bronsåldern fram till idag och landhöjningens betydelse för bosättning och odling.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Sammanhållna bronsåldersmiljöer högt i terrängen, med grav- och boplatsområden, gravrösen, skärvstenshögar och odlingslämningar. I anslutning till detta lämningar av den äldre järnålderns bosättningar. Den yngre järnålderns gravfält intill många fortfarande existerande byar längre ner i dalgången. Den övergivna byn Wätinge med talrika fossila odlingslämningar. Det öppna jordbrukslandkapet i dalbottnen och äldre by-bebyggelse.

Källa: RAÄ 97