Riksintresse

Väddö kanal

Kommunikationsmiljö där en forntida farled i ett skärgårdslandskap utvecklats genom en grävd kanal på 1200-1300-talen och den nuvarande kanalen från 1819-1832, samt odlingsbygden utmed vattenleden.

Kommun: Norrtälje

Uttryck för riksintresset: Spår av den medeltida kanalen vid tröskeln mellan Kistahavet och Storfjärden. 1800-talets kanal med kajer, kanalvaktarbostäder och andra anläggningar. Det småbrutna odlingslandskapet på vattenledens östra sida med äldre vägsträckningar och byar, bl.a. Norrsund med Storängens hävdade löväng, Södersund och den stora och tätt bebyggda Senneby.

Ingår: Fornlämningar från yngre järnåldern.

Källa: RAÄ 97