Riksintresse

Haga - Venngarn

Herrgårdslandskap som speglar stormännens, kyrkans och kronans dominans sedan järnåldern i en slättbygd utmed de forntida vattenlederna från Mälaren in mot centrala Uppland.

Kommun: Sigtuna

Uttryck för riksintresset: Järnåldersgravfält. Runristningar och deras samband med kommunikationsleder vid järnålderns slut. Haga medeltida sockencentrum med klockarboställe, skola och ålderdomshem. Lämningar efter ett cistercienserkloster grundat 1160. Venngarns slott med huvudsaklig prägel av 1660-talets barockanläggning, lämningar efter medeltidens fasta hus och 1500-talets ombyggnader samt omfattande park. Ekonomibyggnader, alléer och det av godsdriften präglade landskapet samt underlydande torp och gårdar. Hit hör den oskiftade klungbyn Viby by. Haga gård, ett överstelöjtnantsboställe från indelningsverkets tid, Torslunda herrgård och andra mindre herrgårdsanläggningar.

Ingår: Byggnader och anläggningar på Venngarns slott, som hör samman med alkoholistanstaltens etablering 1916.

Källa: RAÄ 97