Riksintresse

Odensala - Husby Ärlinghundra

Slättbygd där den agrarhistoriska utvecklingen kan följas alltsedan äldre järnålder.

Kommun: Sigtuna

Uttryck för riksintresset: Över 600 gravar på dussinet bygravfält, gårdslägen och lämningar från järnålderns täta bygd, bl.a. husgrundsterrasser (Bromsta), kultplatsen Odinsharg och omfattande stensträngssystem. Det öppna odlingslandskapet med äldre vägnät, runstenar och de medeltida sockenkyrkorna Odensala och Husby-Ärlinghunda som centralpunkter. Husby gamla kyrkskola med anor från 1697. Bymiljöer, bl.a. den solskiftade radbyn Älgesta, och utskiftade gårdar.

Källa: RAÄ 97