Riksintresse

Vidbo

Dalgångsbygd, dominerad av ensamgårdar och små byar och med rikt fornlämningsbestånd, som vittnar om en enkel bondebygd, etablerad under yngre järnåldern kring nu uppgrundad sjö och ås.

Kommun: Sigtuna

Uttryck för riksintresset: Många gravfält från yngre järnåldern i anslutning till byar och ensamgårdar. Bland fornlämningarna märks också några spridda gravrösen från bronsåldern och ett par storhögar samt fornborgar, husgrundsterrass och runstenar. Den gamla landsvägen med bevarade milstenar, som knyter samman bebyggelsen och de småbrutna odlingsmarkerna. Andra äldre vägsträckningar. Vidbo medeltidskyrka centralt i socknen, med större omgivande odlingsytor, och prästgården i den närbelägna Bista by. Norrby säteri med ekonomibyggnader och statarlänga.

Källa: RAÄ 97