Riksintresse

Skepptuna - Närtuna - Gottröra

Dalgångsbygd utmed den under forntiden viktiga Långhundraleden, dominerad av mindre byar och ensamgårdar och med rikt fornlämningsbestånd, som speglar en bondebygd med kontinuitet sedan järnåldern.

Kommun: Sigtuna

Uttryck för riksintresset: Järnåldersgravfält invid byar och ensamgårdar. Den öppna odlingsbygden i den flacka dalgången. Runristningar, äldre vägnät och spår av den tidigare Långhundraledens sträckning. Gårds- och bybebyggelsen, bl.a. ett par bevarade radbyar. Skepptuna sockencentrum med stor medeltidskyrka, prästgård, kyrkskola och ålderdomshem. (Miljön berör även Norrtälje kommun.)

Källa: RAÄ 97