Riksintresse

Sorunda - Stymninge

Dalgångsbygd som i fornlämningsrikedom, landskap och bosättningsmönster speglar ett jordbruk som etablerades under järnåldern och dess förändringar i och med det sena 1800-talets skiften och utdikningar samt landsbygdens administrativa indelning sedan medeltiden, uppbyggt kring Sorunda sockencentrum.

Kommun: Nynäshamn

Uttryck för riksintresset: Flera storhögar och stora gravfält, stor skeppssätning, runstenar, rekonstruerad forntida vägsträckning och fornborgar som visar bygdens centrala ställning under järnåldern. Äldre vägnät och bymiljöer som i många fall är ålderdomliga och har kontinuitet ner i yngre järnåldern. Sorunda sockencentrum med medeltidskyrka och många till kyrk-miljön hörande byggnader. Utskiftade gårdar.

Källa: RAÄ 97